Анонси
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
   Правила внутрішнього розпорядку для працівників апарату Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

   Назад

   Затверджено загальними зборами державних службовців Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

   Протокол №1 від 23 листопада 2021 р.             

    

   ПРАВИЛА 

   внутрішнього службового розпорядку державних службовців Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

    

   І. Загальні положення

   1. Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про державну службу», Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року №50 (зі змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за №457/28587 та Положення про Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 березня 2020 року №160.

   2. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), режим роботи, умови перебування державних службовців в Департаменті та забезпечення раціонального використання робочого часу.

   3. Службова дисципліна в Департаменті ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

   4. Правила доводяться до відома всіх державних службовців Департаменту під підпис.

   ІІ. Загальні правила етичної поведінки

   1. Державні службовці Департаменту повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

   2. Державні службовці Департаменту у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

   3. Державні службовці Департаменту повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

   4. Державні службовці Департаменту під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

   ІІІ. Робочий час і час відпочинку  

   1. Тривалість робочого часу державних службовців Департаменту становить 40 годин на тиждень.
   2. Для державних службовців Департаменту встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з тривалістю роботи 8 годин на день, вихідні дні – субота і неділя.

   Режим роботи в Департаменті встановлюється згідно з чинним законодавством наказом директора Департаменту.

   У зв’язку зі службовою необхідністю може встановлюватись інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

   3. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такому державному службовцю може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, який є відмінним від визначеного правилами внутрішнього службового розпорядку режиму роботи Департаменту.

   Гнучкий режим робочого часу встановлюється на визначений строк або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу, передбаченого Законом України «Про державну службу», або тривалості встановленого для державного службовця неповного робочого часу (неповного робочого дня або неповного робочого тижня) у Департаменті.

   Гнучкий режим робочого часу може бути фіксованим або змінним.

   При фіксованому режимі робочого часу державного службовця визначається початок і кінець робочого часу, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування. При цьому державному службовцю може визначатись відмінна від встановленої у Департаменті тривалість роботи по днях тижня, а також поділ робочого дня на частини.

   При змінному режимі робочого часу державного службовця відсутній фіксований початок, кінець і тривалість робочого дня, на державного службовця не поширюється встановлена у Департаменті тривалість роботи по днях тижня, за потреби можуть визначатися періоди часу, в які державний службовець зобов’язаний бути присутнім на робочому місці. При змінному режимі робочого часу державного службовця є обов’язковим облік щоденної тривалості його робочого дня.

   Змінний режим робочого часу державного службовця може встановлюватися у Департаменті, при функціонуванні відповідної комп’ютерної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщення адміністративної будівлі Департаменту і дозволяє здійснювати автоматизований облік робочого часу державних службовців Департаменту. Державний службовець, який працює за змінним режимом робочого часу, самостійно контролює загальну тривалість свого робочого часу протягом тижня з метою недопущення її перевищення.

   Гнучкий режим робочого часу державного службовця встановлюється наказом директора Департаменту, у якому зазначається:

   1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) державного службовця, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу та його посада;

   2) встановлена норма тривалості робочого часу;

   3) дата, з якої встановлюється гнучкий режим робочого часу;

   4) період, на який встановлюється гнучкий режим робочого часу (у разі встановлення на визначений строк);

   5) час початку і закінчення роботи, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування (у разі застосування фіксованого режиму робочого часу);

   6) періоди часу, в які державний службовець зобов’язаний бути присутнім на робочому місці (за потреби, у разі застосування змінного режиму робочого часу).

   Такий наказ доводиться до відома державного службовця, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу, та його безпосереднього керівника до початку застосування гнучкого режиму робочого часу.

   Під час встановлення гнучкого режиму робочого часу потрібно враховувати:

   • заборону включення до робочого часу нічного часу, визначеного законом, якщо інше не передбачено законом;
   • необхідність забезпечення належного функціонування Департаменту у межах встановленого режиму роботи (надання послуг, прийом громадян, приймання та відправлення кореспонденції тощо);
   • забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів Департаменту;
   • створення умов для сумлінного і професійного виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків;
   • потребу в ефективній організації робочого часу державного службовця, збільшенні продуктивності та якості його роботи, враховуючи особливості роботи у певній місцевості, зокрема такі, як години пікової завантаженості транспортних шляхів, значну віддаленість місця роботи від місця проживання державного службовця, режими роботи закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
   • інші особливості роботи Департаменту, зокрема нерівномірний обсяг навантаження на державного службовця впродовж дня (тижня), коли основний обсяг робіт припадає на початок чи кінець робочого дня або виходить за його межі.
   1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи Департаменту або гнучкого режиму робочого часу такого державного службовця (у разі встановлення).

   Тривалість перерви для відпочинку та харчування становить 60 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державні службовці можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

   1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
   2. Забороняється відволікати державних службовців від виконання їх посадових обов’язків.
   3. Організація обліку робочого часу державних службовців у Департаменті покладається на керівника структурного підрозділу. Облік робочого часу ведеться у кожному структурному підрозділі відповідальною особою, на яку покладено такі функції, та подається до служби управління персоналом Департаменту у формі табеля обліку робочого часу. Облік робочого часу ведеться у Департаменті працівником служби управління персоналом у формі табелю обліку робочого часу.
   4. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.
   5. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

   Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

   За межами адміністративної будівлі Департаменту можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

   • використання інформації з обмеженим доступом;
   • доступу до комп'ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення Департаменту;
   • обов'язкового перебування в приміщенні Департаменту (залучення інших працівників, проведення консультацій, нарад тощо).

   Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту обліковується як робочий час.

   ІV. Порядок повідомлення державним службовцем

   про свою відсутність

   1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

   2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

   3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я директора Департаменту щодо причин своєї відсутності.

   4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту.

   V. Перебування державного службовця в Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

   1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом директора Департаменту, про який повідомляється профспілковий комітет первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

   Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

   2. Директор Департаменту за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

   Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється головним спеціалістом з питань персоналу і затверджується директором Департаменту за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

   3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець,  його посада, місце, дата та строк чергування.

   4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом директору Департаменту для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

   5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в Департаменті запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

   За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

   6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення людей з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

   VІ. Порядок доведення до відома державних службовців нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень

   1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

   Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

   2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях або шляхом розміщення  на офіційному веб-сайті Департаменту.

   VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

   1. Директор Департаменту зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

   Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції.

   2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

   3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

   4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Департаменті відповідає директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

   VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

   1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

   2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, головним спеціалістом з питань персоналу та державним службовцем, який звільняється.

   Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

    

   ІХ. Прикінцеві положення

    

   1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

   2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються директором Департаменту, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

    

   Директор Департаменту культури

   і туризму, національностей та

   релігій Чернігівської обласної

   державної адміністрації                                                          Людмила ЗАМАЙ

    

   Голова первинної профспілкової

   організації управління культури

   облдержадміністрації                                                            Павло ВЕСЕЛОВ

    

    

    

   Ознайомлені:

    

   Замай Людмила Михайлівна            

    

   Веселов Павло Олександрович         

    

   Богданович Володимир Володимирович 

    

   Шляхтур Наталія Ігорівна                  

    

   Бондаренко Наталія Сергіївна           

    

   Шмигленко Світлана Костянтинівна

    

   Осипок Людмила Миколаївна          

    

   Мартинова Олена Ігорівна                

    

   Жук Анна Федорівна                         

    

   Хуторна Світлана Михайлівна         

    

   Цупко Аліна Володимирівна           

    

   Дорошенко Ганна Дмитрівна            

    

   Болдирева Альона Сергіївна             

    

   Артюхова Ліна Георгіївна                

    

   Луцай Тетяна Олександрівна            

    

   Степаненко Олексій Сергійович      

    

   Нагорний Олександр Миколайович

    

   Москалюк Олена Леонідівна            

    

   Богуш Олександр Олександрович    

    

   Латіна Лариса Олександрівна          

    

   Мойсейчук Ілона Іванівна               

    

   Казакова Надія Володимирівна       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Назад

   09 Січня 2024 12:47
   20 Листопада 2023 10:54